Koszyk 0
Search
Generic filters
Wyszukaj w kategorii
Biżuteria personalizowana
Bransoletki
Breloczki do kluczy
Kolczyki
Naszyjniki
Nowości
Voucher podarunkowy

Regulamin

Cześć 🙂

Nazywam się Ania. Tworzę wyjątkową biżuterię z żywicy, którą sprzedaję za pośrednictwem sklepu www.ankorekodzielo.pl. Dane rejestrowe oraz kontaktowe jako administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: Anna Kowalewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy Anna Kowalewska Rękodzielnik, ul. Zaświat 16/36 85-685 Bydgoszcz NIP: 555 205 59 41 REGON: 388069650. Mam przygotowane dla Ciebie 2 formy kontaktu: adres e-mail: biuro@ankorekodzielo.pl lub numer telefonu 721941698 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00).Regulamin określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep oraz zawierający informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy prowadzony pod adresem www.ankorekodzielo.pl przez  Annę Kowalewską w celu prowadzenia sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www oraz świadczenia w tym celu Usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną zgodnie z Regulaminem i właściwościami Sklepu Internetowego jak i przepisami prawa. Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie sklepu. Wszystkie podane ceny produktów są cenami brutto. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Towarach w serwisach zewnętrznych w każdym czasie. Klient powinien udostępniać opinie rzetelnie oraz uczciwie bez wulgaryzmów. Zakazane jest zamieszczanie opinii w momencie, kiedy Klient nie nabył Towaru ze sklepie, nastąpiły czyny rażące o nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) oraz zostały naruszone dobra osobiste Sprzedawcy. Zakazane jest również umieszczanie opinii w celu nieuczciwego oraz sztucznego podwyższenia oceny Towaru/Produktu. Opinie nie spełniające wymagania mogą zostać poddane weryfikacji w każdej chwili oraz usunięciu. Sprzedawca nakłada szczególny nacisk na weryfikcję opinii a w szczególności czy pochodzą od Klientów, którzy zakupili Towar. Sprzedawca nie korzyta z algorytmu, który dostosowuje ceny na podstawie systemu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji zakupowych.

§ 2 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie;

Regulamin – niniejszy regulamin

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);

Ustawa o prawa konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);

Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z  działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, jest traktowana jako konsument

Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ankorekodzielo.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sieci Internet i wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;

Sprzedawca – Anna Kowalewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy Anna Kowalewska Rękodzielnik, ul. Zaświat 16/36 85-685 Bydgoszcz NIP: 555 205 59 41 REGON: 388069650, e-mail: biuro@ankorekodzielo.pl; tel: 721941698

Towary – ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Sklepu Internetowego oraz umowy pomiędzy Klientem a sprzedawcą

Towar z Elementami Cyfrowymi (TzEC) – Towar oferowany przez Sprzedawcę, zawierający Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, bez których Towar nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe mogą być dostarczane przez Sprzedawcę lub podmiot trzeci;

Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; nieutrwalone na stałym nośniku;

Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych (zawierania umów na odległość) lub sprzedaż Towarów na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu;

Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:

– wytwarzanie, wymianie treści, edycji tekstów, przetwarzanie, przechowywanie plików on-linę lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;

– inne formy interakcji;

Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Sklepu www.ankorekodzielo.pl z wykorzystaniem technologii informatycznej, której świadczenie jest zautomatyzowane.  

Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych – umowa w zamian za dane osobowe (imię, nazwisko, nr kontaktowy, adres e-mail) 

Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

§ 3 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY ZE SKLEPEM INTERNETOWYM ORAZ PROCEDURA ZAMÓWIENIA TOWARU

Ceny towarów widoczne w sklepie są cenami całkowitymi. Za całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt wysyłki. Wybrany towar należy dodać do koszyka w sklepie. Kupujący wybiera w sklepie sposób dostawy towaru oraz metodę płatności. Kolejnym krokiem jest podanie niezbędnych danych do zrealizowania zamówienia. Zamówienie zostanie złożone w momencie potwierdzenia jego treści  i zaakceptowania Regulaminu (jest to tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. W momencie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego należy założyć na stronie internetowej Konto Klienta poprzez Rejestrację Klienta. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zawiera dane składające się na treść zawartej umowy. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego i Środków komunikacji elektronicznej. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@ankorekodzielo.pl. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne. Usługi świadczone drogą elektroniczną, polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na: udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia, umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny i kosztów wysyłki, prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i ich wyszukaniu. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy w szczególności następujące usługi świadczone drogą elektroniczną: konto Klienta i Formularz zamówienia, udostępnienie Treści, w tym formularza odstąpienia od umowy i formularza reklamacji a także usługi kontaktowe. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować: połączeniem z siecią Internet, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

§ 4 PŁATNOŚCI

Metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu Internetowego na etapie składania zamówienia. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez platformę www.tpay.com. Ceny towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich i obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie Internetowym. Płatności są dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami: płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej oraz mogą dokonywać ich wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym sposobem płatność. Sprzedawca ma prawo do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek  z ceną według w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

§ 5 DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie wysyłamy w zabezpieczonych paczkach do 5 dni roboczych. Na koszt wysyłki składa się usługa logistyczna. Korzystamy z usług przewozowych firmy InPost z dostawą do paczkomatu. Po nadaniu przesyłki zostaje ona w rękach przewoźnika. Od momentu nadania do momentu dostarczenia przesyłki adresatowi obowiązują zasady i regulaminy przyjęte w danej firmie przewozowej. Każdorazowo po nadaniu przesyłki Klient otrzymuje od przewoźnika InPost e-mail z numerem nadania przesyłki oraz adresem strony na której można śledzić status przesyłki. Do zamówienia trzeba doliczyć koszt dostawy 16,99 zł InPost. Przed odbiorem paczki należy zwrócić uwagę czy nie nosi ona śladów wskazujący na jej uszkodzenie lub otwarcie. W przypadku mechanicznego uszkodzenia towaru lub niezgodności z zamówieniem zprosimy o niezwłoczny kontakt. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Zamówienia indywidualne realizowane są w czasie ustalonym pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Szczegóły ustalane są za pośrednictwem SM lub adresu e-mail biuro@ankorekodzielo.pl

§ 6 OBOWIĄZKI KLIENTÓW

Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w Formularzu zamówienia, Formularz zgłoszeniowym i Koncie Klienta, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną o charakterze bezprawnym.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ ZWROT TOWARU

Konsument lub PNPK , który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionych rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, gdzie przedmiotem świadczenia jest towar indywidualny, wyprodukowany według spersonalizowanych potrzeb. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący lub PNPK wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail biuro@ankorekodzielo.pl. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji. Konsument lub PNPK odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru). Sprzedawca udostępni gotowy formularz zwrotu towaru – kontakt biuro@ankorekodzielo.pl Zwrócony towar należy odesłać na adres Anna Kowalewska Rękodzielnik, ul. Zaświat 16/36 85-685 Bydgoszcz.

§ 8 REKLAMACJE 

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad. Zwrot nie obejmuje produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta oraz wykonanych w innych wariantach niż standardowy. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego. Konsument lub PNPK, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Reklamowany produkt odeślij na adres Anna Kowalewska Rękodzielnik, ul. Zaświat 16/36 85-685 Bydgoszcz. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego lub  reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9 OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary  zgodny z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć pismo o obniżeniu Ceny Towaru albo odstąpieniu od Umowy w oparciu o prawa Konsumenta, jeśli: sprzedawca nie dotrzymał obowiązku zgodności Towaru z umową (jak również jeśli problem występuje nadal, pomimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową), odmówił naprawy Towaru, odmówił wymiany towaru, Sprzedawca nie doprowadził Towaru zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub PNPK na prawach konsumenta, brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 11 ust. 1, Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, lub nie zlecił wykonania czynności na swój koszt. Obniżona Cena musi zostać w proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny. Niezgodność towaru z Umową występuje jeśli Towar jest niekompletny, niefunkcjonalny, nie odpowiada jakości, ilości, rodzajowi oraz opisowi a także nieprzydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub PNPK i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to sprzedawca zaakceptował. Niezgodność Towaru z umową występuje również, gdy Towar nie jest bezpieczny, trwały, nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami, instrukcjami. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Sprzedawca w okresie 2 lat od dostarczenia towaru Konsumentowi lub PNPK ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z umową.Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotna. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową. Reklamacje w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca prosi o kontakt poprzez e-mail biuro@ankorekodzielo.pl w celu nadesłania formularza reklamacyjnego z którego Klient może skorzystać. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane: imię, nazwisko, numer zamówienia, powód reklamacji, numer konta bankowego oraz dane kontaktowe.W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub PNPK niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Konsument lub PNPK otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego  po dniu otrzymanego przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub PNPK zostanie powiadomiony o roztrzygnięcia zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK.

§ 10. WYMIANA LUB NAPRAWA TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może żądać jego naprawy lub wymiany Towaru do zgodności z Umową w wybrany sposób przez Konsumenta lub PNPK. Jeśli jest to niemożliwe lub wymagałoby zwiększonych kosztów – Sprzedawca w tym przypadku może odmówić. Konsument lub PNPK udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Sprzedawca ponosi koszta naprawy lub wymiany, przewozu, robocizny i materiałów.Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Towaru z Umową.

§ 11 USŁUGI ELEKTRONICZNE DOTYCZĄCE SKLEPU

Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. Jeśli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Sklep stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, który może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu.W ramach rozwoju Sklepu Sprzedawca może: dodawać, zmieniać, usuwać funkcjonalności w ramach Sklepu; wprowadzić Sklep na inny rodzaj urządzeń, udostępnić aplikację związaną ze Sklepem. 

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

Firma Anna Kowalewska Rękodzielnik będąca właścicielem sklepu internetowego www.ankorekodzielo.pl jest w posiadaniu praw wszystkich wzorów biżuterii. Są one chronione prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Powielanie oraz rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autorki będzie pociągało za sobą odpowiedzialność prawną oraz finansową.

§ 13 DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Anna Kowalewska Rękodzielnik, ul. Zaświat 16/36 85-685 Bydgoszcz, NIP: 555 205 59 41 REGON: 388069650. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dostępnej w Sklepie POLITYCE PRYWATNOŚCI – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu mailingowego, platforma do płatności. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji Klienta. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i podstawy prawne: zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą, na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego, ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep, zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą: − na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy. − na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych, − na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon, obsługi Twoich zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności, − na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – Twojej zgody, w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.Sklep wykorzystuje technologię plików cookies (szczegóły w zakładce – polityka prywatności)

§ 15. REGULAMIN VOUCHERÓW NA BIŻUTERIĘ PERSONALIZOWANĄ

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na biżuterię personalizowaną.

Wydawca oferuje do nabycia w sklepie Vouchery na biżuterię personalizowaną. Wartość Voucherów ustalana jest indywidualne z Klientem poprzez adres e-mail biuro@ankorekodzielo.pl lub poprzez portale społecznościowe FB lub IG @ankorekodzielo. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługi nabywane przez Posiadacza. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia usług na biżuterię personalizowaną. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów. Zasady i tryb nabywania Voucherów za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej lub za pośrednictwem adresu e-mail biuro@ankorekodzielo.pl

Il. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za usługi wykonania biżuterii personalizowanej;
b. W przypadku zakupu usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
c. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
d. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
e. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu e-mailowego biuro@ankorekodzielo.pl lub na portalu społecznościowym IG lub FB @ankorekodzielo w celu umówienia terminu i szczegółów wykonania usług 

lll. Postanowienia końcowe

Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn np. konieczność zmiany regulaminu spowodowaną zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.